Onderwijs

Wat voor school zijn wij?

’t Hooghe Landt is een school met de volgende ambities:

- Onze leerlingen verlaten de school met een diploma dat past bij hun niveau en ontwikkeling
- Onze leerlingen zijn goed voorbereid op hun vervolgonderwijs
- Onze leerlingen zijn goed voorbereid op hun toekomstig functioneren in de maatschappij
- Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied

Om deze ambities te realiseren hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- Maatwerk per doelgroep
- Actief leren en participeren
- Leren van en met elkaar
- Verantwoordelijkheid geven en nemen

Respect voor elkaar is een sleutelwoord in de wijze waarop de samenwerking tussen personeel en leerlingen en leerlingen onder elkaar omgaan. Hiervoor is een gedragscode opgesteld.

Voor welke leerlingen is onze school (doelgroepen)?

Leerlingen met een positief advies van de basisschool voor Mavo, Havo of Vwo zijn welkom op onze school. Wij richten ons op leerlingen die zowel een goede leeromgeving als een leefomgeving zoeken. Kortom: leren met aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling.

Kleinschaligheid

‘t Hooghe Landt heeft ongeveer 1500 leerlingen. Wij hebben twee gebouwen tot onze beschikking: de Trompetstraat en de Parelhoenstraat. Deze twee gebouwen liggen op een fietsafstand van ongeveer 5 minuten.

Wij kiezen voor een organisatie voor leerlingen waarbij herkenbaarheid en gekend-worden centraal staan. Wij kennen vier afdelingsteams. Door deze kleinschalige organisatie zal een leerling zich gauw thuisvoelen in de school.

Begeleiding

Wij ondersteunen leerlingen zonodig bij het leerproces of bij de persoonlijke ontwikkeling. Dat doen wij in de les (leerhulp) maar ook buiten de les (b.v. remedial teaching). De begeleiding wordt op maat aangeboden aan de leerling of leerlinggroepen. Ook op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding biedt ‘t Hooghe Landt zonodig extra aandacht aan de leerling.
Voor meer informatie klikt u hier.

Speerpunten van ‘t Hooghe landt

Technasium: deze opleiding voor Havo en Vwo is een geweldige aanvulling op het traditionele onderwijsaanbod. Talenten op het gebied van natuurwetenschappen en techniek krijgen de kans deze in te zetten via het technasiumprogramma. Uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Op deze wijze wordt de verbinding gelegd tussen school en de maatschappij. Het Technasium kent een eigen examenprogramma.
Voor meer informatie klikt u hier.

 

Cultuur: ‘t Hooghe Landt staat ervoor dat leerlingen op verschillende gebieden hun talenten kunnen ontplooien. Aan cultuur en kunst wordt veel aandacht besteed in de lessen beeldende vorming, drama en muziek. Daarnaast vinden er elk jaar vele culturele activiteiten plaats in de vorm van excursies, projecten en bezoeken aan theater en musea. De eigen uitvoeringen op het gebied van dans, toneel en muziek zijn inmiddels een begrip in kunstminnend Amersfoort.
Voor meer informatie klikt u hier.

Maatschappelijke stage: ‘t Hooghe Landt organiseert al een aantal jaren maatschappelijke stages voor de leerlingen en deze hebben dan ook al een vaste plek in het onderwijsprogramma. Leerlingen die in 2011-2012 starten in het voortgezet onderwijs moeten in ieder geval 30 klokuren maatschappelijke stage gedaan hebben om hun diploma te kunnen ontvangen.
Voor meer informatie klikt u hier.


Identiteit: ‘t Hooghe landt is een katholieke school (onderdeel van het Meridiaan College). Daarom staat het vak levensbeschouwing ook in het lesrooster. Ook op andere momenten wordt er aandacht besteed aan vieringen en bezinning. Dat gebeurt via projecten en acties voor kwetsbare groepen in de samenleving.